ИНСПЕКЦИЈА О ОТПАДНИМ ВОДАМА ФИРМЕ ФЛЕШ СРБ: ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У ГРАНИЦАМА ДОЗВОЉЕНИХ

Објављено: 14.09.2020

 

Након објављених фотографија замућене и „офарбане“ воде и указивања грађана да се Дунав загађује отпадним водама из фирме ФЛЕШ СРБ и након тврдње из ове фабрике да они нису загађивачи, потражили смо и мишљење инспекције. Одељењу за инспекцијске послове поставили смо неколико питања, на која нам је одговорила Драгана Стамболија, руководилац Одељења за инспекцијске послове општине Апатин.

-Да ли предузеће ФЛЕШ СРБ има пречистач отпадних вода и да ли је он у функцији?

Предузеће ФЛЕШ СРБ ДОО поседује пречистач отпадних вода а причишћавање активним муљем отпадних вода фабрике се врши као хемијско, физичко и биолошко пречишћавање како би се постигао захтевани квалитет ефлуента из постројења и смањила продукција отпадног муља.

-Где се тачно испуштају отпадне воде из фирме ФЛЕШ СРБ?

Пречишћене отпадне воде упуштају се у главни канал система за одводњавање канал 9-3а одакле се даље препумпавају црпном станицом „9-3а Апатин“ преко насипа прве одбрамбене линије у реку Дунав. Условима Вода Војводине допуштено је да се пречишћене отпадне воде (потпуно пречишћене, примарно и секундарно) до квалитета који одговара параметрима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (“Службени гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16) упуштају у реципијент.

-Да ли је, колико пута и када, последњи пут, инспекција контролисала загађеност отпадних вода из предузећа ФЛЕШ СРБ?

Општинска инспекција за заштиту животне средине је вршила контролу отпадних вода у 2016. и 2017. години и наложила квартално испитивање отпадних вода. ФЛЕШ СРБ ДОО је извршио испитивање по налогу инспекције и уредно доставио све извештаје испитивања. Изменом закона о водама предузеће сада доставља извештаје о испитивању и податке о просечној количини испуштених отпадних вода Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине који и врше надзор над радом пречистача.

-Ко је вршио анализу отпадних вода из фирме ФЛЕШ СРБ, када и какав је закључак тих анализа?

Анализу отпадних вода по налогу општинске инспекције извршио је Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет, Лабораторија за хемијска испитивања животне средине „Др Милена Далмација“ Нови Сад. Закључак анализа је да пречишћена отпадна вода на излазу из постројења садржи дозвољене концентрације свих загађујућих материја прописаних Уредбом, одговорила је Драгана Стамболија, руководилац Одељења за инспекцијске послове.

Ј.Миљуш