ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Објављено: 10.02.2021.

 

 

СРЕДСТВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И АЛАТА И ПОМОЋ НАЈУСПЕШНИЈИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

 

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписао је неколико јавних позива за лица која имају или су имала статус избеглих, прогнаних или расељених лица са пребивалиштем, односно боравиштем на територији Војводине, односно у неколико општина, међу којима је и Апатин. Тренутно су актуелна три јавна позива, за куповину сеоских кућа, механизације, машина и алата и помоћ најуспешнијим средњошколцима.

КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Јавни позив за пружање помоћи у стамбеном збрињавању путем доделе средстава за куповину сеоских кућа са окућницом се расписује за лица која у складу са законом имају (или су имала) статус избеглих, прогнаних и расељених лица  на  територији  Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији Војводине и која имају намеру да остану и живе у локалној заједници која се налази на територији Војводине.

Mаксималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање по кориснику Фонда износи 1.000.000динара и помоћ је бесповратна. Изабрани корисник помоћи за решавање стамбеног питања куповином сеоске куће са окућницом може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени куће у износу до 50% од укупног износа који Фонд обезбеђује.

Уз Пријаву је потребно доставити оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да суподносилац пријаве и сви чланови његовог домаћинства били у статусу избеглог односно прогнаног или расељеног лица на територији Србије или копију решења о укидању статуса, односно неки докуменат из којег се са сигурношћу може утврдити да је лице у било у избегличком статусу на територији Србије, оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници неког другог програма стамбеног збрињавања, фотокопије важеће личне карте и извода из матичне књиге рођених подносиоца пријаве и свих пунолетних чланова његовог домаћинства, оверену изјаву за све пунолетне чланове домаћинства о добровољној одлуци да остану и живе у локалној заједнициу којој се налази непокретност коју су предложили за куповину, о броју чланова породичног домаћинства и о смештају подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства да су у подстанарском односу, оверену изјаву подносиоца пријаве и пунолетних чланова његовог породичног домаћинства да не поседују стамбени објекат или грађевинско земљиште на територији Србије, да нису продали или на други начин отуђили непокретност у земљи претходног пребивалишта или у Србији, да немају услова да се врате у земљу порекла, потврду из надлежне Пореске управе да није било преноса права власништва подносиоца пријаве, ни чланова његовог породичног домаћинства, извод из земљишних књига, односно катастра непокретности за непокретност коју подносилац пријаве предлаже за стамбено збрињавање, не старији од шест месеци, оверену изјаву власника непокретности да је сагласан са продајом исте кориснику Фонда, потврде о примањима за подносиоца пријаве и чланове његовог домаћинства који су запослени или који на други начин остварују новчану накнаду, или потврду о незапослености са Националне службе за запошљавање, потврду о школовању за ученике и студенте.

Јавни позив је отворен до 26. фебруара.

Предлог за доделу помоћи сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе средстава за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица куповином сеоских кућа са окућницом. Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова предност се утврђује на основувећег броја малолетне деце, већег броја чланова породичног домаћинства, постојања труднице у домаћинству, дужине боравка породице у локалној заједници за коју се позив расписује, мањег износа прихода по члану породичног домаћинства.

Пријаву послати поштом или донети лично на адресу Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, са назнаком „За Јавни позив-сеоске куће“.

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ

Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање се расписује за лица која у складу са законом имају или су имала статус избеглих, прогнаних или расељених лица на територији Србије, а имају боравиште односно пребивалиште у неколико назначених општина у Војводини, међу којима је и Апатин.

Помоћ се одобрава једнократно и бесповратно, у виду механизације, машина, опреме и алата за обављање производних или услужних делатности, у циљу економског оснаживања корисника и стварања материјалних услова за њихову потпуну и трајну интеграцију.

Максимална вредност помоћи је 200.000динара по кориснику, а укупан износ средстава предвиђен за овај јавни позив je 4.000.000 динара.

Уз Пријаву, потребно је доставити Решење о статусу, доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породице (за лица која су у статусу избеглица), обједињену изјаву оверену код нотара да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други истоветан интеграциони или повратнички програм као и да подносилац и чланови његовог домаћинства нису повратници из миграције у треће земље, поотврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврду Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова породичног домаћинства,копије личних карата за све пунолетне чланове домаћинства, извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове домаћинства, извод из матичне књиге венчаних односно други важећи документ који доказује сродство, медицинску документацију о болестима већег социјално-медицинског значаја, доказ о смањењу или губитку радне способности или телесног оштећења подносиоца или чланова домаћинства, потврду о самохраности родитеља, за подносиоце који су изгубили члана породице услед ратних дешавања као и породице ратних војних инвалида доставља се одговарајућа документација, жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад, потврду о школовању (за ученике и студенте).

Предност приликом одлучивања  ће имати кандидати који раније нису добијали ову врсту помоћи.Јавни позив траје до 3. марта.

Пријаву са траженом документацијом у затвореној коверти поднети на адресу Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у регионуса назнаком за „Јавни позив – економско оснаживање“.

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НАЈУСПЕШНИЈИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписао је и јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избеглих и расељених породица.

Јавни позив се односи на редовне ученике средњих школа који похађају први, други, трећи или четврти разред, а који се пријаве на Јавни позив до 26. фебруара.

Услови за пружање финансијске помоћи су да је подносилац пријаве  имао (има) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Србије, да су подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу (у случају да је подносилац родитељ), да ученик у току досадашњег школовања има просек оцена најмање 3,50, да редовно похађа средњу школу.

Приоритет приликом одлучивања имаће они ученици којима, од стране Фонда,  до сада није пружена ова врста помоћи.

Висина средстава која се одобравају износе 40.000 динара по ученику и уплаћују се на рачун у року од 60 дана од дана потписивања уговора о додељивању помоћи. Овим Јавним позивом право на финансијску помоћ оствариће сто најуспешнијих ученика.

Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресуФонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, са назнаком „Јавни позив – ученици“.

Све додатне информације у вези са овим јавним позивима можете добити у Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србма у региону, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, на број телефона: 021/475-4-295, путем и-мејл адресе: uprava@fondirpvojvodine.rs или се информисати на сајту Фонда www.fondirpvojvodine.rs .

Ј.Миљуш