14. СЕДНИЦА СО АПАТИН, ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ ОСНИВАЊЕ ЈКП РАНЧЕВО

Објављено: 08.12.2021

 

Одборници су на почетку седнице у допуњеном дневном реду усвојили одлуку о престанку мандата одборника др Драгана Растовића (СНС) који је поднео оставку, и именовању Зоре Јовановић одборнице која ће заузети његово место.

У наставку седнице одборници СО Апатин су одбацили амандман који је поднео опозициони одборник Перица Попић, а који се односио на избор и број чланова надзорног одбора. Амандманом је предложено да надзорни одбор има осам чланова од којих би Апатин, Кула, Оџаци и Бач предложили по једног, а Сомбор четири члана, по условима и процедуром предвиђеним законом. У образложењу овог амандмана Попић је нагласио да би се његовим усвајањем омогућло свим уговорним странама да имају могућност надзора у систему управљања предузећем сразмерно оснивачком улогу.

Одборници су одбили амандман, затим усвојили Споразум о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом на територијама општина Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци и Бач. Потписнице споразума су сагласне да удруживањем својих финансијских, просторних и кадровских потенцијала, у складу са Споразумом о формирању региона за управљање комуналним отпадом, законом, статутима општина и Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње града Сомбора и ове четири општине, закључе Уговор о оснивању ЈКП “Регионални центар за управљање отпадом Ранчево”.

Потписнице споразума су сагласне да седиште овог предузећа буде у Сомбору, на Тргу цара Лазара број 1. Ово предузеће обављаће послове безбедног одлагања и третман отпада, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихову сепарацију и складиштење на територији депоније Ранчево. Потписнице споразума су, по овом споразуму, сагласне да свака самостално уреди начин обављања делатности скупљања отпада и одвожење до Регионалне депоније Ранчево.

Такође су сагласне да након изградње овог Регионалног центра за управљање отпадом, у потпуности престану да користе постојеће депоније и да изврше њихову санацију у року од три године.

Постојећа ЈКП обављаће послове депоновања отпада на регионалну депонију Ранчево, а новоосновано предузеће ће за депоновање наплаћивати накнаду.

Накнада за одлагање отпада је јединствена и утврђује се по тони депонованог отпада. Свака потписница споразума самостално уређује накнаду за сакупљање отпада на својој територији.

Град Сомбор ће обезбедити просторне, материјалне и техничке услове за почетак рада овог предузећа. Потписнице споразума су сагласне да средства за финансирање обезбеђују у својим буџетима, сразмерно обиму послова који за њих обавља ово предузеће. Финансирање се врши континуирано, заједнички, применом критеријума процентуалног удела према утврђеном проценту и то Сомбор са 80%, односно 4,8 милиона динара и општине Оџаци, Апатин, Кула и Бач са по 5% или 300.000 динара.

-Неопходно је успоставити заједнички регионални центар за управљање отпадом, који ће захваљујући савременим методама управљања отпадом и уз рационално коришћење ресурса директно утицати на заштиту животне средине и здравље становништва. Реигонални центар ће омогућити да се највећи део од укупне количине генерисаног комунланог отпада преради и поново искористи, наведено је у образложењу.

Одборници су усвојили Уговор о оснивању ЈКП “Регионални центар за управљање отпадом Ранчево” и овластили председника општине да га потпише.
По овом уговору, будуће предузеће имаће Надзорни одбор од три члана, једног директора кога ће именовати Скупштина града Сомбора на период од четири године и три извршна директора, такође са мандатом од четири године.

На крају седнице одборник Попић је поставио два одборничка питања.

-Зашто председница општине, до тренутка упућивања овог одборничког питања, није одговорила на петицију групе грађана за покретања иницијативе за измену Одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин? Напомињем да је за одговор на предлог за измену важеће одлуке прошло довољно времена да би се испоштовао неки разуман рок, а такође и да је исту подржало више од 200 грађана општине Апатин. Друго питање је да ли ће предузеће “Бионекс” које гради погон у Апатину, осим прераде биљних сировина и производње био горива, вршити и прераду осталих сировина за чију делатност је регистрована? Ту, пре свега, мислим на производњу индустријских гасова, неорганских хемикалија, пластичних маса и да ли је извршена процена штетности и загађености животне средине, превасходно у смислу евентуалне пиролизе пластике за чију делатност је поменуто предузеће регистровано, упитао је Попић.


Ј.М.