“БИОНЕКС” ОДУСТАО ОД ПИРОЛИЗЕ, АЛИ НЕ И ОД РЕЦИКЛАЖЕ ПЛАСТИЧНОГ ОТПАДА У АПАТИНУ

Објављено: 04.01.2023.

      

НА ПОТЕЗУ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

На последњој прошлогодишњој седници СО Апатин одборник Перица Попић добио је одговор на питање у којој фази је пројекат изградње фабрике за рециклажу пластике “Бионекс”. 

У одговору који је потписала Драгана Стамболија, руководилац Одељења за инспекцијске послове наводи се да је, након што је „Бионекс“ одустао од пројекта – производни комплекс за рециклажу и пиролизу пластике, 8. новембра 2022. године поднео нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат – производни комплекс за РЕЦИКЛАЖУ пластике. 

Надлежни орган је објавио обавештење о поднетом захтеву у локалном листу „Нови глас комуне“ и сајту општине Апатин, 18. новембра, у коме је наведено да се увид у податке и документацију из захтева може извршити у периоду од 18. до 29. новембра, код надлежног органа.

-У току увида нико од заинтересованих органа, организација и лица није захтевао достављање документације на увид. УГ “Без страха“ је доставило мишљење на основу објављеног обавештења везано за пројекат производни комплекс за рециклажу пластике, навела је Стамболија.

Надлежни орган је 30. новембра донео решење да је за нови пројекат ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину и решењем одређен обим и садржај студије и навео да се, поред обавезних елемената студије, мора узети у обзир и достављено мишљење УГ „Без страха“ Апатин.

-Решење је објављено на сајту општине Апатин и локалном листу „Нови глас комуне“ 2. децембра 2022. године и наведено упутство о правном средству да против решења жалбу може изјавити носилац пројекта и заинтересована јавност у року од 15 дана (од дана његовог објављивања) Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. УГ „Без страха“ је 18. децембра изјавило жалбу на Решење о потреби процене утицаја на животну средину. Првостепени орган је примерак жалбе доставио „Бионекс“ ДОО Апатин, 19. децембра, на изјашњење у року од 8 дана на наводе жалбе, навела је Стамболија и додала да ће, по истеку рока за изјашњење „Бионекс“ ДОО Апатин, сви списи предмета бити достављени другостепеном органу – Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине, на одлучивање по поднетој жалби.

 

Ј.Миљуш