ШИРОКА ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Објављено: 09.01.2023.

       

ОД УПОЗОРЕЊА ДО ФИЗИЧКЕ ПРИНУДЕ УЗ УПОТРЕБУ СЛУЖБЕНЕ ПАЛИЦЕ

   

Нема још пуно времена до увођења комуналне милиције у нашој општини. С обзиром на њена широка овлашћења, од упозорења, до принуде уз употребу службене палице, добро је на време се детаљније упознати са њиховим надлежностима, подручјима и начином деловања.

Шта све обухвата Одлука о комуналној милицији коју су одборници СО Апатин усвојили на последњој седници?

Одлуком о комуналној милицији ближе се одређују послови и овлашћења комуналне милиције утврђени законом чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности општине Апатин у областима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката као и облици и начин остваривања сарадње комуналне милиције са овлашћеним организацијама, вршиоцима комуналне делатности и инспекцијским службама.

Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални милиционари у саставу Одељења за инспекцијске послове ОУ Апатин, али могу и без службене униформе са ознакама, по писаном налогу руководиоца комуналне милиције, који садржи податке о милиционарима који поступају, област контроле, тачно време и локацију на којој се врши контрола. 

Послови комуналне милиције су одржавање комуналног реда:

-спречавање радњи којима се нарушава општа уређеност насеља (прљање и оштећивање фасада, исписивање графита, лепљење плаката, изливање отпадних вода и садржаја септичких јама, паљење ватре на јавној површини, контрола постављања клима уређаја на спољњим деловима зграде и уклањање снега и леда са површина јавне намене)

-заштита површина јавне намене од бесправног заузећа и оштећења (остављање возила, ствари, постављање привремених монтажних објеката и слично)

-контрола радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана, 

-одржавање и заштита чистоће на јавним површинама

-контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца

-обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама

-паркирање (спречавање паркирања на местима где се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, приступ објекту, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и паркирања на резервисаним паркинг местима и слично)

-контрола употребе симбола и имена општине

-спречавање радњи којима се нарушава прљање и оштећивање споменика и скулптура

-контрола постављања тезги, башта и других покретних привремених објеката на јавним површинама

-контрола забране продаје робе изван продајног објекта, одржавање паркова, пијаца, гробаља,

-остваривање надзора у јавном саобраћају, заштита од буке, заштита животне средине од загађења које настаје приликом транспорта, третмана и одлагања комуналног и другог интерног отпада, одржавање реда на воденом простору и обалама река и други послови у складу са законом. 

Осим ових послова, комунална милиција пружа помоћ надлежним инспекцијским службама, али и предузећима, организацијама и установама. О ангажовању обиму и начину пружања помоћи одлучује руководилац у року од 48 сати од подношења писаног захтева. 

Комунални милиционар носи службену униформу са ознакама и има службену легитимацију.

Овлашћења комуналне милиције су: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, заустављање и преглед лица, предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање, употреба средстава принуде и то физичке снаге, средстава за везивање, распршивача са надражујућим дејством и службене палице, прикупљање обавештења и друга овлашћења у складу са законом. 

Средства за рад и опрему, као и финансирање рада комуналне милиције обезбеђују се у буџету општине Апатин. 

Предлог акта о организацији и систематизацији радних места донеће начелник Општинске управе у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Ј.М.