ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ЕТИЧКИ КОДЕКС ФУНКЦИОНЕРА, А ДА ЛИ СЕ ТАКО И ПОНАШАЈУ?

Објављено: 27.05.2023.

    

Одборници СО Апатин су, на последњој седници, одржаној у уторак, донели одлуку о усвајању Етичког кодекса функционера општине Апатин, који је Скупштина сталне конференције градова и општина Србије донела још 2019. године.

Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке стандарде понашања којих су дужни да се придржавају сви функционери општине у обављању својих функција, а грађани имају право да од њих очекују такво понашање.

Обавеза придржавања односи се на лица изабрана, постављена и именована у орган општине, јавног предузећа, установе и другог правног лица, чији је оснивач или члан општина, у орган привредног друштва у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или члан општина, као и на чланове тела која оснивају органи општине, односно функционер. 

Етички кодекс функционера локалне самоуправе састоји се од 12 етичких начела: 

-владавина права и законитост (поштује владавину права и придржава се Устава, закона и осталих прописа и супротставља се њиховом кршењу и заобилажењу и изигравању),

-одговорност (понаша се одговорно пред законом и грађанима, односно вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет надзора и контроле грађана, правосуђа, јавности и јавних гласила),

-отвореност, приступачност и транспарентност (стара се да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, нарочито у разлоге за доношење одлука, благовремено пружа тачне и потпуне податке и објавњења од значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их проверава и преиспитује),

-грађанско учешће (стара се да грађани буду што више консултовани о одлукама од значаја и укључени у доношење тих одлука),

-поштовање изборне воље и указаног поверења (придржава се програма за чије је спровођење изабран и стара се да његово еловање и понашање никада не доведе у питање поверење које му је указано),

-узорност (гради и одржава поверење грађана и стара се да не наруши углед јавне функције својим понашање у јавном и приватном животу),

-професионалност (у свом раду увек се придржава стандарда стручности, стара се да при одлучивању о запошљавању и напредовању запослених то буде рађено на основу квалификација и објективно оцењеног радног учинка и способности),

-правичност, објективност и непристрасност (стара се да ником не нанесе штету и настоји да никакве личне предрасуде или интереси не утичу на његово поступање и одлучивање), 

-савесно и домаћинско управљање (са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним средствима и њиховом расподелом),

-лични интегритет (одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на такво понашање ако га примети код других функционера, ангажује се на превенцији корупције и никада не даје предност приватном интересу над јавним, не прихвата дужности и послове који га могу довести у сукоб интереса),

-равноправност и недискриминаторност (поштује различитости, никога не дискриминише према било ком стварном или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом, поштује равноправност и залаже се за очување и развој културних посебности, обичаја, језика и идентитета свих грађана) и

-поштовање и учтивост (указује поштовање грађанима и свима другима чинећи то на учтив и достојанствен начин, посвећује одговарајућу пажњу и време и пружа благовремене, тачне и потпуне податке на учтив и достојанствен начин).    

Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса. Општинско веће расписаће конкурс за избор кандидата за чланове Савета, у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, а то је осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Апатин.

Етички кодекс је, дакле, усвојен. Да ли ће и етичка начела која прописује бити и испоштована, не знамо. По досадашњим искуствима, тешко (бар код неких из ових категорија функционера за које је прописан), иако се ради о нечем што спада у елементарно пословно опхођење и понашање.

Ј.Миљуш