СКУПШТИНА СО АПАТИН: РАСКИНУТ УГОВОР СА БИОНЕКСОМ!

Објављено: 14.02.2024.

    

Одборници СО Апатин су, на данашњој седници, једногласно подржали одлуку о раскиду Уговора о отуђењу и купопродаји грађевинског земљишта закљученог са “Бионексом” доо Апатин, 22. децембра 2020. године.

-Купац је уговором био у обавези да у року од три године од дана закључења Уговора, предметно земљиште приведе планираној намени, односно да изгради објекте одговарајуће намене у складу са урбанистичким пројектом, што неоспорно није учинио. Купац је такође био у обавези да изради сам урбанистички пројекат, те на основу њега да прибави прописане неопходне услове, сагласности и дозволу за градњу, што такође није учинио, нити је извесно да би то у предвиђеним роковима и могао да учини. Купац је био дужан да отпочне изградњу по добијању неопходне документације, а најкасније у року од 18 месеци од дана закључења Уговора, што опет није исходовао, нити је започео градњу, стоји у образложењу ове Одлуке.

У члану 9. Уговора је наведено да продавац (Општина) задржава уплаћени новчани депозит који износи 32.157.950 динара, као и право на накнаду евентуалне штете коју је претрпео, а да купац нема право да потражује било какву накнаду за изведене радове, купљену опрему или било шта друго.